US Chess Home arrow Correspondence Chess arrow More Correspondence Chess Info arrow Absolute CC Championship Review
Absolute CC Championship Review

Lifson, Ron - Owen, Louis, 1993